Polityka zgłaszania nieprawidłowości

Polityka zgłaszania nieprawidłowości

Każda organizacja przywiązująca wagę do doskonalenia, rozwoju, zapewnienia zgodności działań z obowiązującymi przepisami prawa oczekuje, że wszyscy pracownicy będą działać zgodnie z przyjętymi praktykami i zasadami biznesowymi. Organizacje dążą do sytuacji w których pracownicy podejmują działania w sposób etyczny i

+ więcej
Wdrażanie dyrektywy o ochronie sygnalistów w Polsce

Wdrażanie dyrektywy o ochronie sygnalistów w Polsce

W dniu 7 października 2019 r. Rada Unii Europejskiej oficjalnie przyjęła nową dyrektywę w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa unijnego. Dyrektywa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 26 listopada 2019 r. i weszła w życie

+ więcej
Do czego zobowiązuje dyrektywa pracodawców?

Do czego zobowiązuje dyrektywa pracodawców?

Ochrona „sygnalistów” to nowe obowiązki dla organizacji prywatnych i publicznych.

Utworzenie w organizacji skutecznych i bezpiecznych kanałów zgłaszania nieprawidłowości: obowiązek dotyczy firm zatrudniających ponad 50 pracowników oraz gmin liczących ponad 10 000 mieszkańców. Polski ustawodawca może wdrożyć niższe progi, gdyż

+ więcej
Kiedy i kto może skorzystać z ochrony przewidzianej dla sygnalistów?

Kiedy i kto może skorzystać z ochrony przewidzianej dla sygnalistów?

Aby osoba fizyczna mogła powołać się na ochronę przyznaną na mocy dyrektywy UE w sprawie sygnalistów, musi mieć uzasadnione powody, by sądzić, że zgłoszone informacje były prawdziwe w momencie zgłoszenia i że informacje o naruszeniach wchodzą w zakres dyrektywy. „Informacje

+ więcej
Trójpoziomowy model zgłaszania: kanały wewnętrzne, zewnętrzne i publiczne

Trójpoziomowy model zgłaszania: kanały wewnętrzne, zewnętrzne i publiczne

Proces zgłaszania nieprawidłowości może zostać ustanowiony wewnętrznie przez osobę lub dział wyznaczony do jego obsługi lub może być dostarczony zewnętrznie przez stronę trzecią. Wewnętrzne kanały raportowania muszą być tworzone przez firmy zatrudniające ponad 50 pracowników. Władze lokalne zatrudniające mniej niż

+ więcej